VII. BA - septima 1. polrok 2010/2011

Školský rok 2010/2011  Septima: 2. polrok

Školský rok 2009/2010 Sexta: 1.polrok2. polrok

Školský rok 2008/2009 Kvinta: 2. polrok

 

Prospeli s vyznamenaním: Peter Kosec, Jana Malásková, Kristína Sámelová, Lenka Suchánková, Daniela Škodáčková, Patrik Švančara, Jana Ukušová, Petra Žilinčanová
Prospeli veľmi dobre: 8 žiakov

Prospeli: 7 žiakov

Neprospeli: 1 žiak

 

Počet vymeškaných hodín v triede
Ospravedlnených: 821
Priemer na žiaka: 34,21
Najviac vymeškaných hodín: 95
Najmenej vymeškaných hodín: Jana Ukušová - 1

 

Priemerný prospech: 1,77

Najlepší priemer v triede: 1,00 Sámelová, Švančara

Najhorší priemer v triede: 3,09
Trieda je v prospechu na 12. mieste z 31 tried na škole
Najlepší priemer na škole: 1,22 - I.BB
Najhorší priemer na škole: 2,23

 

 

Predmet Priemer Najlepšia Najhoršia
Dejiny umenia 1,00 1 1
Ekonomika 1,00 1 1
Literárny seminár 1,00 1 1
Seminár z dejepisu 1,00 1 1
Telesná výchova 1,09 1 2
Seminár z chémie 1,14 1 2

Anglický jazyk

1,46 1 3
Slovenský jazyk 1,46 1 3
Seminár z fyziky 1,50 1 2
Dejepis 1,67 1

3

Náuka o spoločnosti 1,75 1 4
Chémia 1,79 1 3
Fyzika 1,92 1 3
Seminár z informatiky 2,00 1 3
Biológia 2,04 1 3
Francúzsky jazyk 2,17 1 4
Matematika 2,75 1 5