VIII. BA - oktáva 1. polrok 2010/2011

Školský rok 2009/2010 Septima: 1.polrok, 2. polrok

Školský rok 2008/2009 Sexta: 2. polrok

 

Prospeli s vyznamenaním: Cabalová Veronika, Jančo Tomáš, Kuníková Lenka, Magdolenová Alžbeta, Malík Viktor, Reháková Petra, Repka Ondrej
Prospeli veľmi dobre: 10 žiakov

Prospeli: 4 žiaci

 

Počet vymeškaných hodín v triede
Ospravedlnených: 913
Priemer na žiaka: 43,48
Najviac vymeškaných hodín: 102
Najmenej vymeškaných hodín: Cabalová - 1, Reháková - 2

 

Priemerný prospech: 1,68

Najlepší priemer v triede: 1,00 Jančo, Malík

Najhorší priemer v triede: 2,36
Trieda je v prospechu na 5. mieste z 31 tried na škole
Najlepší priemer na škole: 1,22 - I.BB
Najhorší priemer na škole: 2,23

 

 

Predmety Priemer Najlepšia Najhoršia
Konverzácia z ANJ 1,00 1 1
Spoločensko-vedný seminár 1,00 1 1
Telesná výchova 1,00 1 1
Seminár z informatiky 1,25 1 2
Seminár z biológie 1,40 1 2
Geografia 1,48 1 2
Náuka o spoločnosti 1,52 1 3
Seminár z fyziky 1,54 1 2
Seminár z matematiky 1,56 1 3
Slovenský jazyk 1,57 1 2
Deskriptívna geometria 1,67 1 2
Seminár z chémie 1,67 1 2
Anglický jazyk 1,76 1 3
Chémia 1,81 1 3
Matematika 2,05 1 3
Fyzika 2,10 1 3
Biológia 2,29 1 4
Literárny seminár 2,57 2 3

 

 

 

Pochvala triedneho učiteľa: František Babuška a Lukáš Kramárik za reprezentáciu školy na prvej medzinárodnej študentskej konferencii v Olomouci

 

Pochvala riaditeľom školy: Tomáš Jančo 4. miesto na celoskovenskom kole fyzikálnej súťaže Náboj a FYKOS