Sexta 2. polrok 2012/2013

Školský rok 2013/2014 Septima: 2. polrok

Školský rok 2011/2012 Kvinta: 2. polrok

 

Prospeli s vyznamenaním: Tatiana Balušíková

Prospeli veľmi dobre: 8 žiaci

Prospeli: 8 žiaci

Neprospeli: 3 žiaci

 

Počet vymeškaných hodín v triede: 1370
Priemer na žiaka: 68,5

Najmenej vymeškaných hodín: 19 - Dušan Hedera

Najviac vymeškaných hodín: 126

 

Priemerný prospech: 2,13

Najlepší priemer v triede: 1,00 - Tatiana Balušíková
Trieda je v prospechu na 31. mieste z 32 tried na škole
Najlepší priemer na škole: 1,48 - I.D

Najhorší priemer na škole: 2,16

 

 

Predmet Priemer Najlepšia Najhoršia
Etická výchova 1,00 1 1
Náboženská výchova 1,00 1 1
Umenie a kultúra 1,00 1 1
Telesná výchova 1,21 1 2
Informatika 1,40 1 2
Geografia 1,95 1 4
Anglický jazyk 2,20 1 5
Chémia 2,25 1 4
Dejepis 2,30 1 4
Slovenský jazyk 2,70 1 4
Fyzika 2,75 1 5
Biológia 2,85 1 4
Matematika 2,85 1 5
Francúzsky jazyk 3,15 1 5

 

 

Pochvala riaditeľom školy:

Lucia Grenčíková - za 3. miesto v badmintone na školských majstrovstvách Slovenska