VIII. BA - oktáva 1. polrok 2009/2010

Školský rok 2008/2009 Septima: 2. polrok

 

Prospeli s vyznamenaním: Balušíková Terézia, Dugáček Ján, Hesko Branislav, Hrádocká Mária, Jašková Petra, Karas Martin, Sokolík Ivan
Prospeli veľmi dobre: 8 žiakov
Prospeli: 6 žiakov

Počet vymeškaných hodín v triede
Ospravedlnených: 816
Priemer na žiaka: 37,09
Najviac vymeškaných hodín: 103
Najmenej vymeškaných hodín: Monika Obdržalová - 5

Priemerný prospech: 1,84
Trieda je v prospechu na 20. mieste z 32 tried na škole
Najlepší priemer na škole: 1,61 - 4.D
Najhorší priemer na škole: 2,3
 

 

Predmety Priemer Najlepšia Najhoršia
Seminár z ekonómie 1,00 1 1
Seminár z informatiky 1,00 1 1
Spoločensko-vedný seminár 1,00 1 1
Telesná výchova 1,00 1 1
Konverzácia anglický jazyk 1,20 1 2
Anglický jazyk 1,36 1 3
Seminár z biológie 1,50 1 2
Geografia 1,64 1 3
Seminár z fyziky 1,67 1 3
Slovenský jazyk 1,68 1 3
Seminár z chémie 1,80 1 2
Seminár z matematiky 1,90 1 4
Fyzika 2,09 1 4
Náuka o spoločnosti 2,27 1 4
Biológia 2,32 1 4
Matematika 2,41 1 4
Chémia 2,55 1 3

 


Pochvalu riaditeľom školy  dostali:  


Ján Dugáček za 2. miesto v celoslovenskej fyzikálnej súťaži družstiev Náboj         
Michal Šustr za 2. miesto v celoslovenskej fyzikálnej súťaži družstiev a 1. miesto v okresnom kole Olympiády z anglického jazyka