História školy

Vznik bilingválnych sekcií po roku 1990 bol umožnený politickými a spoločenskými zmenami po novembri 1989 a vyjadroval tendenciu spoločnosti otvoriť sa smerom k západnej Európe. Jedným z predpokladov úspešného vstupu Československa do Európy bolo vytvorenie podmienok kvalitného jazykového vzdelávania na stredných školách.

Ministerstvá školstva oboch republík vyšli v ústrety návrhu zahraničných partnerov na zriadenie bilingválnych sekcií na gymnáziách.

Bilingválne slovensko-francúzske a česko-francúzske sekcie vznikli na základe medzinárodných dohôd v období rokov 1990-1992.

V prvej etape v šk.r.1990/1991 vznikli 4 bilingválne sekcie (na Gymnáziu na Metodovej ul. v Bratislave, Gymnáziu J. Nerudy v Prahe, Gymnáziu M. Lercha v Brne a na Slovanskom Gymnáziu v Olomouci ). V druhej etape v šk.roku 1991/1992 vznikli 3 bilingválne sekcie (na Gymnáziu J. G. Tajovského v Banskej Bystrici , na Gymnáziu R. Štefánika v Košiciach a na Gymnáziu P. Coubertina v Tábore). Štúdium v bilingválnych sekciách bolo 5-ročné. V záverečnej etape, v šk. roku 1999/2000, vznikla na podnet  pani profesorky Evy Solarovej jediná bilingválna sekcia s 8-ročným štúdiom na Gymnáziu Ľ. Štúra v Trenčíne. V školskom roku 2010/2011 sa aj naša sekcia zmenila na 5-ročnú, čím sa zjednotili všetky bilingválne sekcie na Slovensku aj v Čechách.

 

Eva SolárováZriadenie bilingválnych sekcií umožnilo prienik francúzskej pedagogickej teórie a praxe do slovenského školstva, jej tvorivé uplatnenie a možnosť porovnania oboch školských systémov. Sledovalo kvalitnú jazykovú a odbornú pripravenosť absolventov bilingválneho štúdia, ktorá im umožní štúdium na vysokých školách v SR aj v zahraničí.

Francúzska strana zodpovedá za menovanie francúzskych lektorov pre vyučovanie francúzskeho jazyka. Vyučujúci prírodovedných predmetov a matematiky vo francúzskom jazyku a vyučujúci francúzskeho jazyka a literatúry absolvovali jazykové

a metodické stáže, ktoré zabezpečuje Francúzsky inštitút. Slovenskí vyučujúci v bilingválnej sekcii si rozširujú pedagogické a odborné vedomosti v rámci priebežných pedagogických stáží na partnerských francúzskych školách. V prvých rokoch experimentálneho overovania kvalitu vyučovacieho procesu sledovali francúzski inšpektori.
Francúzska strana výrazne podporuje činnosť bilingválnych sekcií. Zabezpečuje francúzske učebnice pre žiakov, metodické materiály pre vyučujúcich, vybavenie knižnice, slovníky, encyklopédie. Zabezpečuje pedagogické stáže vyučujúcich a podporuje výmeny žiakov s partnerskými školami.