O nás - Organizácia štúdia

Bilingválna slovensko-francúzska sekcia na Gymnáziu Ľudovíta Štúra v Trenčíne vznikla v roku 1999.  V roku 2015 naša škola získala a v roku 2018 znovu obhájila prestížne ocenenie kvality Pečať kvality LabelFrancEducation ako škola, ktorá ponúkajú kvalitné bilingválne vzdelávanie vo francúzštine.

Štúdium bolo pôvodne osemročné, ale v školskom roku 2010/2011 sme prešli na 5-ročnú formu štúdia. Do prvého ročníka sú prijímaní žiaci z ôsmeho a deviateho ročníka základnej školy (prípadne zo štvrtého alebo piateho ročníka osemročných gymnázií).
Prvý rok je zameraný  hlavne na dokonalé osvojenie si francúzskeho jazyka. So študentmi pracuje aj francúzsky lektor, ktorý vedie aj rôzne krúžky.
Ďalšie štyri roky sa 4 prírodovedné predmety vyučujú po francúzsky (matematika, fyzika, chémia, biológia). Vyučujú ich kvalifikovaní slovenskí učitelia, ktorí strávili niekoľko mesiacov na stáži vo Francúzsku a okrem aprobácie z daného predmetu, majú všeobecnú štátnu jazykovú skúšku z francúzštiny. Učebný plán schválený ministerstvom školstva je kombináciou slovenského a francúzskeho učebného plánu pre gymnáziá. Francúzsky jazyk už je považovaný za „materinský jazyk“, takže žiaci sa už neučia francúzštinu ako cudzí jazyk, ale učia sa argumentovať, vyjadrovať, rozoberajú literárne diela pod vedením skúseného francúzskeho lektora. Pri vyučovaní prírodovedných predmetov a francúzskeho jazyka používajú žiaci pôvodné francúzske učebnice, poskytované bezplatne Francúzskym inštitútom. K dispozícii je knižnica s francúzskymi knihami, časopismi a učebnicami.

 

Ukončenie štúdia
Štúdium je ukončené bilingválnou maturitou, ktorá prebieha v dvoch etapách:

 

4.ročník

  • písomná a ústna skúška z francúzskeho jazyka a literatúry
  • písomná a ústna skúška zo slovenského jazyka a literatúry

 

5. ročník

  • písomná maturitná skúška z dvoch prírodovedných predmetov (biológia, fyzika, chémia, matematika podľa výberu uchádzača) vo francúzskom jazyku
  • dve ústne skúšky podľa výberu (v slovenskom alebo francúzskom jazyku)
 

 

Študenti po úspešnom ukončení štúdia získajú: 

 

  • vysvedčenie o maturitnej skúške v slovenskom aj francúzskom jazyku
  • atestáciu o jazykovej spôsobilosti vydávanou Francúzskym inštitútom, ktorá umožňuje úspešným maturantom priamy vstup na väcšinu univerzít vo Francúzsku bez ďalších skúšok.
  • vysvedčenie o odbornej štátnej jazykovej skúške v prírodovednom odbore (úroveň C1) vydávané Štátnou jazykovou školou v Trenčíne (po splnení požadovaných kritérií)
     

Cieľ štúdia a uplatnenie absolventov:

Príprava maturantov, schopných ústne i písomne komunikovať v slovenskom, francúzskom a anglickom jazyku v bežnom živote i odbornej praxi s možnosťou využitia nadobudnutých vedomostí pri štúdiu na VŠ u nás i frankofónnom zahraničí. Na slovenských VŠ, ktoré spolupracujú s francúzskom, majú absolventi bilingválnej sekcie možnosť pokračovať v štúdiu odborných predmetov vo francúzskom jazyku alebo absolvovať časť štúdia vo Francúzsku.

 

Naše gymnázium má už pätnásť ročníkov absolventov, ktorí úspešne študujú a študovali na vysokých školách na Slovensku, v Čechách, vo Francúzsku, v Anglicku aj v Amerike. Štúdium je náročné, ale zvládnuteľné, čo dokazuje uplatnenie našich absolventov v praxi. Štúdium je zamerané na prírodovedné predmety, takže majú dobré logické myslenie. Študujú a študovali takmer na všetkých typoch škôl: humanitných (jazyky, prekladateľstvo, právo), technických, ekonomických, prírodovedných (informatika, matematika, biológia, fyzika), medicína.  

Štyri absolventky (Alexandra Plešková, Romana Matoušková a Kristína Korčeková, Daniela Sabová) študovali, Daniela ešte študuje politické vedy v Dijone (Francúzsko), všetky mali štipendium, ktoré plne pokrývalo náklady na štúdium.

Cez projekt Erasmus (tiež poskytuje štipendium) mali a majú viacerí absolventi možnosť stráviť časť štúdia vo Francúzsku.

Naši študenti majú výhodu, že všetci výborne ovládajú dva jazyky (niektorí aj viac) a majú tak viac možností uplatniť sa v konkurenčnom prostredí. Alexandra Fabianová pracuje v Bruseli.

Viacerí naši študenti strávili rok, alebo niekoľko mesiacov na stredných školách vo Francúzsku kde dosiahli veľmi dobré výsledky.  Michaela Polláková študovala rok na strednej družobnej škole v Cran-Gévrier. V spolupráci s Francúzskym inštitútom v Bratislave a odborom školstva v Poitiers vo Francúzsku strávili rok na strednej škole Ivana Gašparovičová, Denisa Pavlovičová. Tisová a Viktória Mikušová tri mesiace. Tatiana Balušíková reprezentovala Slovensko na dvojtýždňovom pobyte v Paríži a vo Vichy na stretnutí "Génération bilingue" v lete 2013, v roku 2014 opäť vyhrala naša študentka Andrea Šabatková a v roku 2016 Karolína Masárová. (V roku 2015 sa naša škola do súťaže nezapojila :-) ) Prajeme všetkým veľa úspechov.