VI. BA - Sexta 1. polrok 2010/2011

Školský rok 2011/2012 Septima: 2. polrok

Školský rok 2010/2011 Sexta: 2. polrok

Školský rok 2009/2010 Kvinta: 1. polrok2. polrokVianočné želania

 

Prospeli s vyznamenaním: Liliana Mišáková
Prospeli veľmi dobre: 8 žiakov

Prospeli: 11 žiakov

Neprospeli: 1 žiak

 

Počet vymeškaných hodín v triede
Ospravedlnených: 988
Priemer na žiaka: 47,10
Najviac vymeškaných hodín: 103
Najmenej vymeškaných hodín: Mišáková, Priadka - 2

 

Priemerný prospech: 2,00

Najlepší priemer v triede: 1,15 Mišáková

Najhorší priemer v triede: 2,69
Trieda je v prospechu na 26. mieste z 31 tried na škole
Najlepší priemer na škole: 1,22 - I.BB
Najhorší priemer na škole: 2,23

 

 

Predmet Priemer Najlepšia Najhoršia
Etická výchova 1,00 1 1
Umenie a kultúra 1,00 1 1
Informatika 1,24 1 3
Náboženská výchova 1,33 1 2
Telesná výchova 1,50 1 3
Slovenský jazyk 1,62 1 3
Fyzika 2,10 1 3
Anglický jazyk 2,14 1 3
Geografia 2,19 1 4
Biológia 2,38 1 3
Dejepis 2,48 1 5
Chémia 2,57 1 4
Francúzsky jazyk 2,62 1 4
Matematika 2,90 1 4

 

 

Pochvala riaditeľom školy: Róbert Lexman za 3. miesto celoslovenskej súťaže Náboj FKS v kategórii juniorských družstiev