V. BA - Kvinta 1. polrok 2010/2011

Školský rok 2012/2013 Septima: 2. polrok

Školský rok 2011/2012 Sexta: 2. polrok

Školský rok 2010/2011 Kvinta: 2. polrok

 

Prospeli s vyznamenaním: Balajová Dáša, Galusková Klára, Hubová Dominika, Jalakšová Paulína, Jankovský Martin, Juríček Juraj, Kišacová Dominika, Macúch Tomáš
Prospeli veľmi dobre: 6 žiakov

Prospeli: 6 žiakov

Neprospeli: 1 žiak

 

Počet vymeškaných hodín v triede
Ospravedlnených: 865
Priemer na žiaka: 30,89
Najviac vymeškaných hodín: 118
Najmenej vymeškaných hodín: Balajová, Hesko - 1

 

Priemerný prospech: 1,84

Najlepší priemer v triede: 1,00 Galusková, Hubová

Najhorší priemer v triede: 3,00
Trieda je v prospechu na 6. - 7. mieste z 31 tried na škole
Najlepší priemer na škole: 1,22 - I.BB
Najhorší priemer na škole: 2,23

 

 

Predmet Priemer Najlepšia Najhoršia
Etická výchova 1,00 1 1
Náboženská výchova 1,00 1 1
Umenia a kultúra 1,00 1 1
Telesná výchova 1,11 1 2
Informatika 1,21 1 2
Slovenský jazyk 1,39 1 2
Anglický jazyk 1,46 1 3

Biológia

1,96 1 4
Chémia 2,00 1 4
Dejepis 2,04 1 4
Fyzika 2,04 1 5
Francúzsky jazyk 2,14 1 4
Geografia 2,21 1 4
Matematika 2,50 1 4

 

 

Pochvala triednym učiteľom: Veronika Sokolíková za 3. miesto v olympiáde v anglickom jazyku

 

Pochvala riaditeľom školy: Dominika Hubová za 3. miesto v celoslovenskom kole fyzikálnej súťaže FKS Náboj