III. BB 2. polrok 2013/2014

Školský rok 2011/2012  I. BB: 2. polrok

 

Prospeli s vyznamenaním: Kolníková Nikola, Kútna Mária, Líšková Dominika, Moncoľová Lívia,

Prospeli veľmi dobre: 4 žiaci

Prospeli: 4 žiaci

 

Počet vymeškaných hodín v triede: 523
Priemer na žiaka: 43,58

Najmenej vymeškaných hodín: 17 - Kolníková Nikola

Najviac vymeškaných hodín: 83

 

Priemerný prospech: 1,67

Najlepší priemer v triede: 1,00 Moncoľová Lívia

Najhorší priemer v triede: 2,17
Trieda je v prospechu na 9. mieste z 30 tried na škole
Najlepší priemer na škole: 1,41 - II.D

Najhorší priemer na škole: 1,99

 

 

Predmet Priemer Najlepšia Najhoršia
Telesná výchova 1,00 1 1
Umenie a kultúra 1,00 1 1
Informatika 1,08 1 2
Slovenský jazyk 1,25 1 2
Geografia 1,33 1 2
Anglický jazyk 1,67 1 4
Dejepis 1,75 1 3
Biológia 1,92 1 4
Matematika 2,00 1 4
Fyzika 2,25 1 3
Francúzsky jazyk 2,33 1 3
Chémia 2,42 1 4