VI. BA - sexta 1. polrok 2009/2010

Školský rok 2010/2011 Septima: 1. polrok2. polrok

Školský rok 2009/2010 Sexta: 1.polrok,  2. polrok

Školský rok 2008/2009 Kvinta: 2. polrok

 

Prospeli s vyznamenaním: Peter Kosec, Jana Malásková, Kristína Sámelová, Lenka Suchánková, Daniela Škodáčková, Patrik Švančara, Jana Ukušová, Petra Žilinčanová
Prospeli veľmi dobre: 9 žiakov
Prospeli: 7 žiakov

Počet vymeškaných hodín v triede
Ospravedlnených: 786
Priemer na žiaka: 32,75
Najviac vymeškaných hodín: 92
Najmenej vymeškaných hodín: Róbert Šubert, Martin Vaculka  - 0

Priemerný prospech: 1,79
Trieda je v prospechu na 16. - 18.  mieste z 32 tried na škole
Najlepší priemer na škole: 1,61 - 4.D
Najhorší priemer na škole: 2,3


 

Predmet Priemer Najlepšia Najhoršia
Etická výchova 1,00 1 1
Náboženská výchova 1,00 1 1
Telesná výchova 1,00 1 1
Geografia 1,33 1 3
Slovenský jazyk 1,50 1 3
Dejepis 1,79 1 3
Anglický jazyk 1,83 1 3
Fyzika 1,83 1 3
Chémia 2,04 1 3
Biológia 2,25 1 3
Francúzsky jazyk 2,54 2 4

Matematika

2,58 1 4

 


Pochvalu riaditeľom školy  dostali:   
Peter Kosec za 2. miesto celoslovenskej súťaže Náboj FKS v kategórii juniorských družstiev. A účasť na medzinárodnej astronomickej olympiáde v Iráne                                                                             
Patrik Švančara za 2. miesto celoslovenskej súťaže Náboj FKS v kategórii juniorských družstiev
Jana Čižnárová za 9. miesto na Majstrovstvách Európy v bedmintone a za 2. miesto na Majstrovstvách Slovenska