Septima 2. polrok 2013/2014

Školský rok 2012/2013 Sexta: 2. polrok

Školský rok 2011/2012 Kvinta: 2. polrok

 

Prospeli s vyznamenaním: Balušíková Tatiana, Formelová Zuzana, Hassouna Sabri, Kanderková Simona, Kováč Jozef, Pavlovičová Denisa, Rajníková Martina

Prospeli veľmi dobre: 8 žiaci

Prospeli: 6 žiaci

 

Počet vymeškaných hodín v triede: 966
Priemer na žiaka: 46,00

Najmenej vymeškaných hodín: 4 - Kanderková Simona

Najviac vymeškaných hodín: 94

 

Priemerný prospech: 1,84

Najlepší priemer v triede: 1,00 - Jančová Ľubica

Najhorší priemer v triede: 3,23
Trieda je v prospechu na 19. mieste z 30 tried na škole
Najlepší priemer na škole: 1,41 - II.D

Najhorší priemer na škole: 1,99

 

 

Predmet Priemer Najlepšia Najhoršia
Psychosociálny tréning 1,00 1 1
Umenie a kultúra 1,00 1 1
Občianska náuka 1,10 1 2
Telesná výchova 1,25 1 2
Anglický jazyk 1,95 1 4
Biológia 1,95 1 4
Geografia 2,05 1 4
Slovenský jazyk 2,05 1 4
Dejepis 2,14 1 4
Chémia 2,29 1 4
Francúzsky jazyk 2,38 1 4
Fyzika 2,38 1 4
Matematika 2,38 1 4