Romana Matoušková

Na Gymnáziu Ľudovíta Štúra v Trenčíne som študovala v rokoch 2000-2008. Zo 4. ročníka základnej školy som prestúpila do výberovej triedy 8-ročnej formy gymnázia s posilnenou výučbou francúzštiny počas prvej polovice štúdia a bilingválnou francúzsko – slovenskou výučbou prírodovedných predmetov v druhej polovici. Vďaka veľmi vysokej úrovni hodín francúzštiny, konverzačným lekciám s francúzskymi lektormi a školským výmenám so žiakmi z Francúzska sme už po prvých 4 rokoch mali dostatočné znalosti jazyka na to, aby sme sa mohli pripravovať na bilingválnu maturitu z prírodovedných predmetov a francúzskej literatúry.
Výučba v bilingválnej sekcii sa v mnohom odlišovala od klasickej sekcie. Okrem zamerania na jazyky poskytovala aj možnosti osvojiť si analytické a štylistické schopnosti vďaka písaniu dizertácií a namiesto memorovania informácií kládla dôraz na analýzu a syntézu vedomostí. Okrem klasickej výučby boli študenti  podporovaní a motivovaní aj v mimoškolských aktivitách. Záleží len na chuti a osobnej angažovanosti každého jednotlivca, do akých aktivít sa rozhodne zapojiť. Ja som využila šancu zúčastniť sa niekoľkých ročníkov celoslovenskej Olympiády vo francúzskom jazyku, na ktorej sa mi každý rok podarilo získať 1. miesto v bilingválnej kategórii. Taktiež som sa zapájala do rôznych projektov, sprevádzala a prekladala pre príležitostné oficiálne francúzske návštevy a tiež som sa zúčastnila na organizovaní Festivalu francúzskeho filmu v Trenčíne.
Za svoj pravdepodobne najvýznamnejší stredoškolský úspech považujem môj postup z regionálneho, cez celoslovenské až do medzinárodného kola v súťaži „Modelový Európsky Parlament“ v Ríme (MEP), kde som ako vedúca slovenskej delegácie zastupovala spolu s niekoľkými ďalšími študentmi Slovensko v simulácii rokovania Európskeho Parlamentu a neskôr tiež účasť na zasadnutí v Štokholme, tentokrát vo funkcii prezidentky Valného zhromaždenia.
Vďaka vynikajúcemu stredoškolskému vzdelaniu a mojim akademickým aj mimoškolským úspechom som mala to šťastie dostať sa na jednu z najprestížnejších škôl v Európe aj vo svete - Sciences Po Paris (Parížsky inštitút politických vied). Prvý cyklus tejto vysokej školy, ako naznačuje názov, je zameraný najmä na tzv. politické vedy ako je história, ekonómia, právo, medzinárodné vzťahy alebo sociológia. Prvý cyklus som absolvovala vo francúzskom meste Dijon a trval dva roky. Napriek nesmierne intenzívnemu a náročnému školskému programu mali študenti možnosť vymýšľať a podnikať aj svoje vlastné projekty, ktoré im škola pomáhala realizovať. Ja som so skupinkou ďalších študentov založila filmový klub, vďaka ktorému sme francúzskemu publiku predstavovali filmy a kultúru krajín zo strednej a východnej Európy. Počas tretieho ročníka má študent možnosť zúčastniť sa programu Erazmus na jednej z partnerských univerzít Sciences Po, medzi ktoré patria len tie najlepšie školy v Európe a aj na celom svete. Ja som strávila svoj tretí ročník v Bruseli, na Université Libre de Bruxelles. Po ukončení prvých troch rokov na Sciences Po študent dostane bakalársky diplom a má možnosť pokračovať v ďalšom magisterskom štúdiu v Paríži, v konkrétnej špecializácii, ktorú si zvolí na konci 3. ročníka. Výber je pomerne široký, a napriek tomu, že Sciences Po je vo svete známa najmä vďaka významným absolventom pôsobiacim v politike a európskych a medzinárodných inštitúciách, poskytuje veľmi kvalitné štúdium aj v oblasti ekonómie, sociológie, histórie, práva, komunikácie, urbanizmu, štátnej správy, žurnalistiky alebo marketingu. Ja som si ako svoju špecializáciu vybrala financie.
Keďže Sciences Po je škola, ktorá ma povesť inštitúcie vychovávajúcej akademickú a intelektuálnu elitu, diplom z nej je nepochybne kľúčom, ktorý odomyká dvere do sveta najvýznamnejších svetových firiem a inštitúcií v akejkoľvek disciplíne alebo odvetví. Aj vďaka tomu som mala možnosť absolvovať počas svojich štúdií niekoľko profesionálnych stáží, napríklad na Ekonomickom oddelení Slovenskej Ambasády v Londýne alebo svoju absolventskú stáž v Allianz Global Investors, jednom z troch najväčších investičných fondov na svetových finančných trhoch.
Svoje štúdium v Paríži som úspešne ukončila v júni 2013 a napriek zložitej ekonomickej situácii a veľmi sťaženým možnostiam uplatnenia sa pre čerstvých absolventov sa mi v pomerne krátkom čase podarilo nájsť zamestnanie, a to v najväčšej svetovej ratingovej agentúre Standard and Poor‘s v Londýne, kde budem pracovať v tíme, ktorý ma na starosti hodnotenie ropných spoločností emitujúcich dlhopisy na finančné trhy.
Verím, že v dnešnom náročnom svete, plnom konkurencie a dôrazu na výnimočnosť by sa mladý človek nemal uspokojiť s priemernosťou a hodnota kvalitného vzdelania a osobnej iniciatívy je preto nedoceniteľná. Je to kľúč, ktorý otvára brány pre realizáciu svojich osobných i profesionálnych cieľov a prvým krokom na tejto ceste pre mňa nepochybne bolo štúdium na Gymnáziu Ľudovíta Štúra.