Erasmus+ Cesta k najlepším

Naša škola sa v roku 2020 v rámci programu Erasmus+ zapojila do projektu Cesta k najlepším, kvôli Covid-u sme však projekt realizovali až v školskom roku 2021/2022.

 

Ciele projektu:
- zlepšenie riadenia školy a posilnenie spolupráce s partnerskými školami na úrovni riadenia školy
- udržateľnosť a motivácia začínajúcich pedagógov
- rozšírenie poznatkov o spôsobe života a mentalite v príslušnej krajine, výchova študentov v duchu tolerancie a vzájomnej úcty medzi národmi
- zvýšenie odborných a jazykových kompetencií, nové moderné metódy výučby, nové skúsenosti, odvaha a nadšenie pre nové technológie
- neformálne vyučovanie
- získať nové kontakty a skúsenosti, organizovať viac výmenných pobytov, zapájať sa viac do medzinárodných projektov, zabezpečiť účasť zahraničných učiteľov na našej škole
- zmodernizovať Školský vzdelávací program

 

Do projektu sa zapojilo 11 učiteľov z našej školy, ktorí sa zúčastnili mobilít v zahraničí.

Vedenie školy:

Francúzsky jazyk: p. zástupca Miroslav Mališ

Ekonomika, informatika: p. zástupkyňa Mária Tinková

Učitelia:

Anglický jazyk, Slovenský jazyk: p. prof Simona Aninová

Anglický jazyk, Dejepis: p. prof. Zuzana Bezáková

Matematika, Informatika: p. prof. Denisa Bíliková

Biológia, Telesná výchova: p. prof. Viera Foltánová

Biológia, Chémia: p. prof. Iveta Jantová

Biológia, Matematika (po francúzky-bilingválna sekcia): p. prof. Michaela Janovič

Anglický jazyk, Biológia: p. prof. Kristína Koníčková

Nemecký jazyk, Dejepis: p. prof. Anna Mészárosová

Matematika, Geografia: p. prof. Tomáš Mikulovský

 

Gymnázium Ľudovíta Štúra v Trenčíne má sto rokov, bilingválna sekcia 20 rokov. Gymnázium patrí medzi významné vzdelávacie inštitúcie a snaží sa dosahovať vynikajúce výsledky. V rámci Trenčianskeho kraja je na prvom mieste, v rámci Slovenska sa pohybuje do 20. miesta. Máme tri formy štúdia, v štvorročnej, v bilingválnej slovensko-francúzskej päťročnej a v osemročnej forme. Našim cieľom je byť modernou inštitúciou 21. storočia - ponúknuť kvalitné vzdelanie a

pripraviť študentov na štúdium na vysokých školách na Slovensku a v zahraničí. Organizujeme vzájomné výmenné a študijné pobyty študentov v našich partnerských školách vo Francúzsku, Holandsku, Maďarsku a Španielsku. Neustále modernizujeme učebne a odborné učebne chémie, biológie, fyziky a jazykov.
Zapájame sa do množstva projektov, súťaží a olympiád, v ktorých študenti dosahujú výborné výsledky na celoslovenskej aj svetovej úrovni:
- strieborná medaila z medzinárodnej matematickej olympiády IMO v meste Bath vo Veľkej Británii a medzinárodnej informatickej olympiády IOI v Baku v Azerbajdžane
- bronzová medaila zo stredoeurópskej informatickej olympiády CEOI v Bratislave
- etwinningový projekt Little Culture Ambassadors získal národný aj európsky certifikát kvality.

Počet a profil účastníkov a plánované aktivity:
V priebehu roka sme poslali 9 učiteľov, vrátane zástupcu riaditeľa z 56 zamestnancov na štruktúrované kurzy a dvoch začínajúcich učiteľov na hospitáciu v partnerských školách. Sú to učitelia cudzích jazykov, dejepisu, estetiky, občianskej náuky, ekonomiky, matematiky, fyziky, chémie, informatiky, biológie a telesnej výchovy.


Kurzy aj jobshadowing sú rôzne, zamerané na celú škálu potrieb našej školy: IKT, CLIL, e-twinning, bilingválne vyučovanie, neformálne vyučovanie, práca s nadanými študentmi aj so študentmi s osobitnými potrebami, riadenie školy, motivácia učiteľov aj študentov, šport, jazyky, prírodovedné predmety.


Účastníkov sme vyberali na spoločnej porade vedúci predmetových komisií spolu s vedením školy a tento výber sme následne konzultovali so všetkými vyučujúcimi na spoločnej porade.
Kritériá:
- prístup k práci, plnenie povinností, výsledky práce
- zapojenie do projektov, súťaží, olympiád
- doterajšia účasť na priebežnom vzdelávaní,
- vytvoriť a zverejniť konkrétne výstupy z projektu.
Výber účastníkov bol pedagogickou radou schválený


Od účastníkov mobilít sme očakávali, že svoje novonadobudnuté zručnosti pretavia do konkrétnych výstupov v podobe didaktického/metodického materiálu, ktorý na svojich hodinách sami využijú a stane sa použiteľným priamo alebo v podobe inšpirácie pre ostatných vyučujúcich nielen v rámci našej školy, ale bude prístupný aj pre iné školy a zmeny zapracujú do Školského vzdelávacieho programu. Po návrate vyučujúci informovali ostatných pedagógov o skúsenostiach počas pracovných porád.
Po absolvovaní stáží sa zlepšila komunikácia vedenia s vyučujúcimi, vedenie ešte viac podporuje medzinárodné projekty a je do nich aj viac zainteresované.
Dlhodobé prínosy:
Začínajúci učitelia získali motiváciu, skúsenosti, inšpiráciu, nové kontakty a pomoc od skúsených kolegov pri riešení problémov. Starší učitelia sa podelili o svoje skúsenosti s kolegami v zahraničí a používajú v škole nové aj overené postupy. Viac sa uplatňuje medzipredmetovosť, prepojenie s praxou, IKT, eTwinning, bilingválne vyučovanie, pohybová kultúra, neformálne vyučovanie aj mimo oficiálnych školských priestorov. Vyučovací sa snažíme smerovať k motivácií žiakov k štúdiu a učeniu sa cudzích jazykov. Veríme, že škola je zaujímavejšia pre študentov a obohacujúcejšia aj pre
učiteľov.