Erasmus + Cesta k najlepším

Naša škola sa v rámci programu Erasmus+ zapojila do projektu Cesta k najlepším.

 

Do projektu sa zapojilo 12 učiteľov z našej školy, ktorí sa zúčastnia stáží v zahraničí.

 

Gymnázium Ľudovíta Štúra v Trenčíne má sto rokov, bilingválna sekcia 20 rokov. Gymnázium patrí medzi významné vzdelávacie inštitúcie a snaží sa dosahovať vynikajúce výsledky. V rámci Trenčianskeho kraja je na prvom mieste, v rámci Slovenska sa pohybuje do 20. miesta. Máme tri formy štúdia, v štvorročnej, v bilingválnej slovensko-francúzskej päťročnej a v osemročnej forme. Našim cieľom je byť modernou inštitúciou 21. storočia - ponúknuť kvalitné vzdelanie a
pripraviť študentov na štúdium na vysokých školách na Slovensku a v zahraničí. Organizujeme vzájomné výmenné a študijné pobyty študentov v našich partnerských školách vo Francúzsku, Holandsku, Maďarsku a Španielsku. Neustále modernizujeme učebne a odborné učebne chémie, biológie, fyziky a jazykov.
Zapájame sa do množstva projektov, súťaží a olympiád, v ktorých študenti dosahujú výborné výsledky na celoslovenskej aj svetovej úrovni:
- strieborná medaila z medzinárodnej matematickej olympiády IMO v meste Bath vo Veľkej Británii a medzinárodnej informatickej olympiády IOI v Baku v Azerbajdžane
- bronzová medaila zo stredoeurópskej informatickej olympiády CEOI v Bratislave
- etwinningový projekt Little Culture Ambassadors získal národný aj európsky certifikát kvality.
Nášmu úsilu modernizovať sa a rozvíjať sa by mal výrazne napomôcť aj tento projekt, ktorý pripravujeme.
Našim cieľom je udržať u nás kvalitných pedagógov a získavať nových. Preto neustále podporujeme našich zamestnancov v ďalšom vzdelávaní a osobnom aj odbornom raste. Mobility pedagógov v rámci projektu Erasmus+ sú pre nás v súčasnosti kľúčovou možnosťou, ako motivovať terajších i nových pedagógov, zvýšiť ich odborné, jazykové a kultúrne kompetencie a vybudovať kvalitnú, modernú školu s medzinárodným rozmerom.
Ciele projektu:
- zlepšenie riadenia školy a posilnenie spolupráce s partnerskými školami na úrovni riadenia školy
- udržateľnosť a motivácia začínajúcich pedagógov
- rozšírenie poznatkov o spôsobe života a mentalite v príslušnej krajine, výchova študentov v duchu tolerancie a vzájomnej úcty medzi národmi
- zvýšenie odborných a jazykových kompetencií, nové moderné metódy výučby, nové skúsenosti, odvaha a nadšenie pre nové technológie
- neformálne vyučovanie
- získať nové kontakty a skúsenosti, organizovať viac výmenných pobytov, zapájať sa viac do medzinárodných projektov, zabezpečiť účasť zahraničných učiteľov na našej škole
- zmodernizovať Školský vzdelávací program
Počet a profil účastníkov a plánované aktivity:
V priebehu roka chceme poslať 10 učiteľov, vrátane zástupcu riaditeľa z 56 zamestnancov na štruktúrované kurzy a dvoch začínajúcich učiteľov na hospitáciu v partnerských školách. Sú to učitelia cudzích jazykov, dejepisu, estetiky, občianskej náuky, ekonomiky, matematiky, fyziky, chémie, informatiky, biológie a telesnej výchovy.
Kurzy aj jobshadowing sú rôzne, zamerané na celú škálu potrieb našej školy: IKT, CLIL, e-twinning, bilingválne vyučovanie, neformálne vyučovanie, práca s nadanými študentmi aj so študentmi s osobitnými potrebami, riadenie školy, motivácia učiteľov aj študentov, šport, jazyky, prírodovedné predmety.
Účastníkov sme vyberali na spoločnej porade vedúci predmetových komisií spolu s vedením školy a tento výber sme následne konzultovali so všetkými vyučujúcimi na spoločnej porade.
Kritériá:
- prístup k práci, plnenie povinností, výsledky práce
- zapojenie do projektov, súťaží, olympiád
- doterajšia účasť na priebežnom vzdelávaní,
- vytvoriť a zverejniť konkrétne výstupy z projektu.
Výber účastníkov bol pedagogickou radou schválený
Od účastníkov mobilít očakávame, že svoje novonadobudnuté zručnosti pretavia do konkrétnych výstupov v podobe didaktického/metodického materiálu, ktorý na svojich hodinách sami využijú a stane sa použiteľným priamo alebo v podobe inšpirácie pre ostatných vyučujúcich nielen v rámci našej školy, ale bude prístupný aj pre iné školy a zmeny zapracujú do Školského vzdelávacieho programu. Po návrate vyučujúci budú informovať ostatných pedagógov o skúsenostiach počas pracovných porád.
Očakávame, že po absolvovaní stáží sa zlepší sa komunikácia vedenia s vyučujúcimi, vedenie bude ešte viac podporovať medzinárodné projekty a bude do nich aj viac zainteresované.
Dlhodobé prínosy:
Začínajúci učitelia získajú motiváciu, skúseností, inšpiráciu, nové kontakty a pomoc od skúsených kolegov pri riešení problémov. Starší učitelia sa podelia o svoje skúsenosti s kolegami v zahraničí a budú v škole používať nové aj overené postupy. Viac sa uplatní medzipredmetovosť, prepojenie s praxou, IKT, eTwinning, CLLIL, bilingválne vyučovanie, pohybová kultúra, neformálne vyučovanie aj mimo oficiálnych školských priestorov. Vyučovací proces bude smerovať k motivácií žiakov k štúdiu a učeniu sa cudzích jazykov. Škola bude zaujímavejšia pre študentov a obohacujúcejšia aj pre
učiteľov.