RNDr. Tomáš Mikulovský, matematika, geografia

Názov kurzu: pozorovanie pri práci (náčuvy)
Termín konania kurzu: 27. jún 2022 - 08. júl 2022
Miesto konania kurzu: Slovanské Gymnázium Olomouc, Česko

 

Za miesto môjho pobytu som si vybral Bilingválnu sekciu Slovanského gymnázia v Olomouci. Školu som si vybral z dôvodu, že je to partnerská škola, na ktorej sa uskutočňujú výmenné pobyty žiakov bilingválnej sekcie Gymnázia Ľ. Štúra v Trenčíne, taktiež preto, nakoľko som v Olomouci absolvoval svoje vysokoškolské štúdium.

 

Mojim cieľom bolo získať nové kompetencie v oblasti vzdelávania matematiky, spoznať partnerskú školu a spôsob vyučovania matematiky na nej v cudzom jazyku. Oboznámil som sa s materiálno – technickým vybavením školy, prezrel som si rôzne učebne, v ktorých prebieha vyučovanie matematiky a geografie, viedol som rozhovory s vedením školy, pedagógmi, najviac s pedagógmi matematiky a geografie, počas ktorých sme si vymieňali skúsenosti, oboznamovali sme sa s rôznymi metódami a formami výučby, ktoré využívame s cieľom dosiahnutia lepších výchovno-vzdelávacích cieľov pri vyučovacom procese. Za dôležitú časť pobytu považujem rozhovory so študentmi, počas ktorých ma informovali o úskaliach štúdia matematiky v cudzom jazyku, častých problémoch.

 

Voľný čas som venoval spoznávaniu mesta Olomouc a jeho okolia, výletom do prírody, ochutnávkam rôznych jedál typických pre českú kuchyňu, absolvoval som exkurziu v čokoládovni.

 

Absolvovanú mobilitu hodnotím veľmi kladne a odporúčam ju aj svojim kolegom.