Erasmus+ Moderná európska škola

Naša škola sa v roku 2018 v rámci programu Erasmus+ zapojila do projektu Moderná európska škola. 

Ciele projektu:
 - zlepšenie riadenia školy a posilnenie spolupráce s partnerskou školou na úrovni riadenia školy
 - zlepšenie a modernizácia vyučovania, využívanie IKT
 - nové možnosti medzinárodnej spolupráce, internacionalizácia vyučovania
 - motivácia pedagógov a zlepšenie medzipredmetových vzťahov
 
Počet a profil účastníkov a plánované aktivity:
V priebehu roka sme poslali 11 učiteľov, vrátane zástupca riaditeľa,  z 56 zamestnancov na štruktúrované kurzy a riaditeľa školy na hospitáciu v partnerskej škole.

Vedenie školy: p. riaditeľ Pavol Kováč, správa z mobility

Vedenie školy: p. zástupca Miroslav Mališ, správa z mobility

Anglický jazyk, Dejepis: p. prof. Zuzana Bezáková, správa z mobility

Matematika, Informatika: p. prof. Denisa Bíliková, správa z mobility

Biológia, Telesná výchova: p. prof. Viera Foltánová, správa z mobility

Španielsky jazyk: p. prof. Katarína Griffin, správa z mobility

Francúzsky jazyk: p. prof. Alexandra Kubaščíková, správa z mobility, p. prof. Pauline Michaud, správa z mobility
Fyzika, Matematika (po francúzky-bilingválna sekcia): p. prof. Iveta Liptáková, správa z mobility

Nemecký jazyk, Dejepis: p. prof. Anna Mészárosová, správa z mobility

Ekonomika, informatika: p. prof. Mária Tinková, správa z mobility

Anglický jazyk: p. prof. Zuzana Vladárová, správa z mobility

 

Gymnázium  Ľudovíta Štúra je škola so 100-ročnou tradíciou a neustále sa snaží udržiavať si dobrú úroveň v ramci Slovenska.
Má v klasickú štvorročnú, osemročnú a bilingválnu slovensko-francúzsku päťročnú formu na základe medzivládnej dohody medzi Slovenskom a Francúzskom.
Našou prioritou je ponúknuť žiakom kvalitné vzdelanie vo všetkých odboroch a pripraviť ich na štúdium na vysokých školách na Slovensku aj v zahraničí.
Zapájame našich študentov do rôznych projektov, súťaží a olympiád, v ktorých dosahujú výborné výsledky na celoslovenskej aj svetovej úrovni.
Ponúkame im možnosť vybrať si z jazykov angličtina, francúzština, nemčina, španielčina a ruština.
Organizujeme výmenné pobyty do partnerských škôl vo Francúzsku, Holandsku, Nemecku, Maďarsku aj Rusku.
Sme skúškovým centrom pre medzinárodné francúzske skúšky DELF a SPRACHDIPLOM.
Už 5 rokov máme značku kvality Label France Education udeľovaný výborným francúzskym bilingválnym sekciám.
Podporujeme našich pedagógov v ďalšom vzdelávaní a štúdiu, pretože si uvedomujeme, že kvalitný, odborne pripravený a motivovaný pedagóg produkuje konkurencieschopných študentov.
 

Účastníkov sme vyberali na spoločnej porade vedúci predmetových komisií spolu s vedením školy a tento výber sme následne konzultovali so všetkými vyučujúcimi na spoločnej porade.
Kritériá:
 - prístup k práci, plnenie povinností, výsledky práce
 - zapojenie do projektov, súťaží, olympiád
 - doterajšia účasť na priebežnom vzdelávaní,
 - vytvoriť a zverejniť konkrétne výstupy z projektu.
 
Po návrate si účastníci zlepšili svoje kľúčové kompetencie, osvojili si nové moderné vyučovacie metódy a postupy, nadviazali kontakty s učiteľmi z iných krajín, rozšírili si znalosti o navštívených krajinách, sú viac motivovaní a budú motivovať žiakov, budú ich viac zapájať do medzinárodných projektov a súťaží, budú ich vychovávať k otvorenosti k iným kultúram a tolerancii. Vypracovali nový moderný didaktický materiál, dali ho k dispozícii ostatným kolegom zverejnili ho na stránke školy a  platformách pre učiteľov.

Po absolvovaní stáží naše vedenie:
- zaviedlo nové modernejšie metódy riadenia
- zlepšila sa komunikácia s vyučujúcimi

- vedenie podporuje a bude ešte viac podporovať medzinárodné projekty a bude do nich aj viac zainteresované
 
Dlhodobé prínosy:
 Po realizácii projektu sa zlepšili výsledky maturitných skúšok z anglického jazyka na 71,1% (napriek tomu, že slovenský priemer klesol z 63,4% v roku 2018 na  61,7% v roku 2019) priemer v roku 2018 na našej škole bol 69,5%. tento stúpajúci trend si chceme udržať aj naďalej.

Zvýšili sme aj zapojenie do medzinárodných projektov cez portál e-Twinning (http://www.bilingval.sk/little-culture-ambassadors/)

Viac a lepšie sa učitelia snažia využívať IKT, ktorou je škola vybavená.
Zlepšilo sa hodnotenie kvality vyučovania zo strany žiakov aj rodičov. (Tento rok sme skutočne zaznamenali zvýšený záujem študentov o štúdium na našej škole)

V budúcnosti chceme naďalej spolupracovať so zahraničnými partnermi a zapájať sa do medzinárodných projektov.  
Učitelia získali profesionálny rozvoj, a študenti väčšie porozumenie pre iné národy, schopnosť reagovať a prispôsobiť sa.
 Veríme že uplatnenie našich študentov v praxi, konkurencieschopnosť a uplatnenie na trhu práce v celej Európe sa ešte viac zvýši.
 Naša škola je modernou európskou školou a budeme naďalej pracovať na jej rozvoji.