RNDr. Pavol Kováč, riaditeľ školy

V dňoch 06.04. – 12.04.2017 som sa zúčastnil Programu mobility pre zamestnancov v školskom vzdelávaní v rámci programu Erasmus+. Svoju mobilitu som absolvoval  v Udenscollege, Uden, Schepenhoek 101, Holandsko.

Po príchode do Udenu a ubytovaní som sa stretol s koordinátorom prijímajúcej organizácie pánom Karlom den Biggelaar, ktorý bol súčasne koordinátorom predchádzajúcej spolupráce medzi našimi školami realizovanej predovšetkým ako výmenné pobyty študentov. V rámci svojej mobility som sa plánoval zaujímať o prijímaciu organizáciu značne obšírnejšie. Ako riaditeľa školy ma najviac zaujímal spôsob riadenia školy, financovania, materiálne a personálne zabezpečenie vyučovania, učebnicová politika, organizácia školského roku, hodnotenie a klasifikácia študentov, hodnotenie a odmeňovanie zamestnancov, spolupráca v trojuholníku učiteľ – študent – rodič, zabezpečenie stravovania, mimovyučovacie aktivity, agenda školy a jej vedenie a pod. Preto bolo pre mňa prínosom stretnutie s riaditeľmi školy pánom Jos te Marvelde a pani Miel Smits. Oboznámil som sa so vzdelávacím programom školy, s novou formou vyučovania, ktorú v Holandsku zavádzajú AAN ZET, ktorá je založená na riešení projektov a samostatnej práci žiakov. Prínosom boli návštevy na vyučovacích hodinách, návšteva prírodovedných laboratórií, diskusia s vyučujúcimi a študentami. Najväčším prínosom bola pre mňa samozrejme návšteva školy, prínosom však určite bolo aj spoznávanie krajiny, zoznámenie sa s jej kultúrou, sociálnymi vzťahmi a v neposlednom rade možnosť jazykového rastu. Získal som skúsenosti s odlišným vzdelávacím systémom, v ktorom najpozitívnejšie hodnotím vedenie k samostatnosti a zodpovednosti a rozvíjanie tvorivého potenciálu študentov. Získal som podnety pre organizátorské a manažérske postupy. Upevnili sa vzťahy s partnerskou školou a dohodli možnosti ďalšej spolupráce. Školstvo v Holandsku je iné ako na Slovensku, je lepšie materiálne a finančne zabezpečené, má iné metódy a formy výuky, postavenie vzdelania a učiteľa v spoločnosti je  na úplne inej úrovni. V čom sme lepší na Slovensku je napríklad systém školského stravovania, v Holandsku školské jedálne ako ich poznáme na Slovensku neexistujú vôbec. Som presvedčený, že aj keď podmienky na Slovensku a v Holandsku sú odlišné, viacero poznatkov a skúseností sa mi podarí zaviezť do praxe aj v materskej organizácii. Týždeň mi prešiel veľmi rýchle, určite bol pre mňa prínosom a podobnú aktivitu odporúčam všetkým učiteľom zo Slovenska.