Erasmus + Európa pre všetkých

Naša škola sa v roku 2016 v rámci programu Erasmus+ zapojila do projektu Európa pre všetkých.

 

Do projektu sa zapojilo 9 učiteľov z našej školy, ktorí sa zúčastnili stáží v zahraničí.

 

Vedenie: p. riaditeľ Pavol Kováč

Anglický jazyk: p. prof. Lucia Bojdová
Francúzsky jazyk: p. prof. Martina Mižičková, p. prof. Zuzana Macák
Nemecký jazyk, dejepis: p. prof Anna Mészárosová
Španielsky jazyk: p. prof. Katarína Griffin

Biológia: p. prof. Michaela Kališová

Fyzika: p. prof. Zdenka Baxová

Matematika: p. prof. Denisa Bíliková

 

Gymnázium  Ľudovíta Štúra patrí stabilne medzi vynikajúce gymnáziá na Slovensku.
Má v klasickú štvorročnú, osemročnú a bilingválnu slovensko-francúzsku päťročnú formu na základe medzivládnej dohody medzi Slovenskom a Francúzskom.
 Našou prioritou je ponúknuť žiakom kvalitné vzdelanie vo všetkých odboroch a pripraviť ich na štúdium na vysokých školách na Slovensku aj v zahraničí.
 Zapájame našich študentov do rôznych projektov, súťaží a olympiád, v ktorých dosahujú výborné výsledky na celoslovenskej aj svetovej úrovni.
 Môžu si vybrať z jazykov angličtina, francúzština, nemčina, španielčina a ruština.
Organizujeme výmenné pobyty do partnerských škôl vo Francúzsku, Holandsku, Nemecku, Maďarsku aj Rusku.
Sme skúškovým centrom pre medzinárodné francúzske skúšky DELF a SPRACHDIPLOM.
Získali sme ocenenie Label France Education udeľovaný výborným francúzskym bilingválnym sekciám.
Podporujeme našich pedagógov v ďalšom vzdelávaní a štúdiu, pretože si uvedomujeme, že kvalitný, odborne pripravený a motivovaný pedagóg produkuje konkurencieschopných študentov.

 

Ciele projektu:
- zlepšenie riadenia školy, posilnenie spolupráce s partnerskou školou na úrovni riadenia školy
- internacionalizácia vyučovania, modernizácia a skvalitnenie vyučovania, motivácia pedagógov, medzipredmetové vzťahy
Naším hlavným cieľom je pripraviť odborne a jazykovo zdatných študentov, schopných úspešne študovať na vysokých školách na Slovensku aj v zahraničí. K tomu potrebujeme kvalitných, odborne aj jazykovo pripravených pedagógov.
Naším cieľom je zvyšovať súčasný štandard kvality štúdia na našej škole ponukou:
-  kvalitného štúdia prírodovedných predmetov
- kvalitného štúdia jazykov
- európsky otvoreného štúdia v spolupráci s partnerskými školami
-ponukou rôznych medzinárodných projektov

 

Účastníkov sme vyberali na spoločnej porade vedúci predmetových komisií spolu s vedením školy a tento výber sme následne konzultovali so všetkými vyučujúcimi na spoločnej porade.
Kritériá:
- pokrytie všetkých predmetov, hlavne prírodovedných
- zapojenie vedenia do projektu
- prístup k práci, plnenie si povinností, kvalita vzdelávania
- zvyšovanie kvalifikácie, účasť na priebežnom vzdelávaní, motivácia
- práca na projektoch, zapájanie sa do výmenných pobytov a medzinárodných aktivít
- príprava študentov na súťaže a olympiády
Výber účastníkov bol pedagogickou radou schválený

 

Očakávame, že naši pedagógovia a vedenie:
- zlepšia a zmodernizujú riadenie našej školy, prezentáciu a image školy
- zlepšia a rozšíria svoje jazykové kompetencie, budú schopní plynulejšie a spontánnejšie komunikovať v cudzom jazyku, zlepšia svoje manažérske schopnosti
- budú vedieť používať cudzí jazyk ako vyučovací jazyk pri výučbe odborných predmetov v bilingválnej sekcii
- budú vedieť motivovať študentov k výučbe svojho jazyka a svojho predmetu
- budú lepšie chápať spôsob života a myslenia iných národov a ich kultúrne dedičstvo
- budú otvorení kultúrnej a etnickej rôznorodosti a naučia to aj našich študentov
- rozšíria prácu a učenie cez medzinárodné projekty (e-twinning)

 

Dlhodobé prínosy:
Chceme:
- zlepšiť a zmodernizovať riadenie školy, viac zapojiť pedagógov do riadenia školy
- zaviesť projektové vyučovanie s partnerskými školami aj s ostatnými bilingválnymi školami na Slovensku a v Čechách
- viac využívať platformu e-twinnig
- v spolupráci s metodicko-pedagogickým centrom poskytovať školenia, kontinuálne vzdelávanie a konverzácie pre učiteľov a ešte viac zviditeľniť našu školu.
- v spolupráci s kultúrnym odborom organizovať francúzske divadelné predstavenia pre širokú verejnosť, organizovať rôzne aktivity zamerané na medzikultúrne povedomie (súťaž v petangu).
- rozšíriť družobné styky medzi našimi školami - zatraktívniť štúdium na našej škole výmenou pedagógov s partnerskými školami.  Učitelia získajú profesionálny rozvoj, a študenti väčšie porozumenie pre iné národy, schopnosť reagovať a prispôsobiť sa.
- uskutočniť recipročnú výmenu študentov medzi našimi partnerskými školami. Môžeme im ponúknuť výučbu viacerých jazykov kvalitnými pedagógmi, kultúrnu rozmanitosť.
Veríme že uplatnenie našich študentov v praxi, konkurencieschopnosť a uplatnenie na trhu práce v celej Európe sa ešte viac zvýši.