Matematika projekty

CHARAKTERISTIKA METÓDY CLIL

 

CLIL (Content Language Integrated Learning) je všeobecne uznávaná skratka metodických postupov, ktorých spoločným prvkom je vyučovanie cudzieho jazyka na iných predmetoch.

 

Pojem CLIL znamená, že sa integruje vyučovanie obsahu predmetu (napr. matematiky, vlastivedy, prírodovedy, geografie, dejepisu a podobne) s vyučovaním cudzieho (pracovného) jazyka.

Učiteľ zároveň učí predmet aj cudzí jazyk, a ten sa stáva médiom vyučovania, t.j. pracovným jazykom.


Prezentácia - učebná pomôcka pre študentov

Téma: študenti mali za úlohu vytvoriť výučbovú interaktívnu prezentáciu  ako učebnú pomôcku pre mladších spolužiakov na tému Pytagorova veta

Ročník: 3. ročník

Skupiny: 4 až 5 študentov

Trvanie: 4 mesiace

Prezentácia: v triede a ako voľná učebná  pomôcku pre mladších spolužiakov

 

Metóda CLIL - Matematika - obsahy

Trieda: Prima osemročné gymnázium, 6. ročník základnej školy

Učiteľ komunikuje so žiakmi súčasne v slovenčine aj angličtine, žiaci na začiatku hodiny dostanú slovníček so základnými pojmami.