Label France Education

                 Trenčiansky samosprávny kraj

                                                      Tlačová správa   

      

 

Trenčín, 19. apríl 2016

Trenčianske Gymnázium Ľ. Štúra sa pridalo k 56 najlepším frankofónnym bilingválnym školám na svete

 

Steny trenčianskeho Gymnázia Ľudovíta Štúra zdobí ocenenie LabelFrancEducation, ktoré Francúzska republika ako značku kvality udeľuje najlepším bilingválnym školám.

 

Prvá trieda bilingválneho slovensko-francúzskeho štúdia bola na Gymnáziu Ľudovíta Štúra (GĽŠ), ktorého zriaďovateľom je Trenčiansky samosprávny kraj (TSK), otvorená v roku 1999. Trenčianske gymnázium je teda v bilingválnej výučbe najmladšie zo všetkých štyroch bilingválnych gymnázií na Slovensku. O to viac si jeho vedenie, pedagógovia i samotní študenti vážia ocenenie kvality, ktoré sa škole podarilo získať.

 

Pečať kvality LabelFrancEducation sa od roku 2012 udeľuje školám, ktoré ponúkajú kvalitné bilingválne vzdelávanie vo francúzštine. Francúzska republika túto pečať odovzdáva najlepším bilingválnym školám po celom svete. Robí tak prostredníctvom odporúčaní medzirezortného poradného výboru zloženého zo zástupcov francúzskeho Ministerstva zahraničných vecí a Ministerstva školstva. Tento rok ju získalo dokopy 56 škôl, medzi nimi aj Gymnázium Ľudovíta Štúra v Trenčíne.

 

Pri príležitosti 25. výročia založenia slovensko-francúzskych bilingválnych sekcií na Slovensku si ocenenie LabelFrancEducation riaditeľ GĽŠ Pavol Kováč prevzal priamo z rúk veľvyslanca Francúzskej republiky na Slovensku Didiera Lopinota. Od včera ocenenie zdobí stenu trenčianskeho GĽŠ. Slávnostne ho odhalil riaditeľ školy s predsedom TSK Jaroslavom Baškom. Urobili tak za prítomnosti atašé pre jazykovú spoluprácu Francúzskeho veľvyslanectva v Slovenskej republike Emmanuelle Daill, vedúcej Odboru školstva a kultúry Úradu TSK Daniely Hilčíkovej a vedúcej Odboru školstva Okresného úradu v Trenčíne  Ivety Kováčikovej, pedagógov a študentov GĽŠ. „Je to veľká radosť, radosť z toho, čo dokázali učitelia  na GĽŠ. Je to veľké ocenenie ich dlhoročnej práce. Aj vďaka tomu, že toto gymnázium je najmladšie v rámci štyroch gymnázií na Slovensku, na ktorých sa vyučuje slovensko-francúzsky, toto ocenenie teší dvojnásobne. Pedagógovia na GĽŠ museli takpovediac dobiehať tie ďalšie roky, pretože kým ostatné gymnáziá fungujú povedzme 25 rokov, GĽŠ funguje len 15 rokov. Je tu vidieť enormné množstvo práce a hodín, ktoré vedenie a učitelia bilingválnej sekcie museli venovať tomu, aby sa výučba rozbehla a získala takúto kvalitu, ktorej sa práve v týchto dňoch dostalo veľkého zadosťučinenia,“ povedal trenčiansky župan Jaroslav Baška.

 

Atašé pre jazykovú spoluprácu Francúzskeho veľvyslanectva v Slovenskej republike Emmanuelle Daill vo svojom príhovore pripomenula, že do výberu ocenených bilingválnych škôl sa dostanú len tie celosvetovo najlepšie školy s najkvalitnejšou výučbou a relevantnými výsledkami. „Žiaci, ktorí študujú na tejto škole, dosahujú veľmi dobré výsledky nielen vo francúzskom jazyku, ale aj v odborných predmetoch, ktoré absolvujú vo francúzštine a tiež v anglickom a slovenskom jazyku,“ vyzdvihla prospech žiakov atašé.

 

„Som veľmi rád, že sme toto ocenenie získali. Uvedomujem si, koľko práce sa za ním skrýva. Je to ocenenie predovšetkým pre mojich kolegov, pretože pre výučbu v bilingválnej forme museli obetovať veľkú čas svojho osobného času v prospech cieľov bilingválnej sekcie. Toto ocenenie preto vnímam ako ich úspech a som veľmi rád, že ho získali,“ oceňuje ťažkú prácu svojich kolegov riaditeľ GĽŠ Pavol Kováč. Začiatky boli údajne náročné, pretože mnohí z pedagógov začínali s francúzštinou celkom od nuly. „Navštevovali jazykovú školu, študovali individuálne, pomohli im stáže priamo vo Francúzsku. Museli absolvovať štátnicu z francúzskeho jazyka, aby mohli vyučovať,“ uviedol riaditeľ školy a dodal, že o to viac si škola váži získanú značku kvality. Za ňu hovoria aj absolventi bilingválnej sekcie, ktorí sú zamestnaní na popredných pracovných pozíciách doma aj v zahraničí.

 

GĽŠ je jedným z 11 gymnázií, ktoré sú v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK. Je to jedno z najlepších gymnázií, ktoré vždy malo dobré meno a cveng. Pevne verím, že toto gymnázium si bude aj naďalej udržiavať vysokú kvalitu poskytovaného vzdelávania,“ povedal trenčiansky župan Jaroslav Baška. Prítomným gymnazistom a ich pedagógom zároveň pripomenul investície, ktoré do školy  v najbližšom čase poprúdia: „Tento rok dostane GĽŠ určité finančné prostriedky nielen na výstavbu multifunkčného ihriska, ale aj na projektovú dokumentáciu na rekonštrukciu kuchyne či obvodového plášťa. Tento rok chceme na všetky naše gymnáziá poskytnúť finančné prostriedky na modernizáciu odborných učební chémie, biológie, resp. fyziky a nakúpiť do nich nové vybavenie, ktoré nahradí to zastarané.“ Všetkým študentom i vyučujúcim nezabudol popriať veľa dobrých nápadov a ďalších úspechov vo vzdelávaní. Prítomným hosťom na záver slávnostného odhalenia ocenenia študenti druhého ročníka v bilingválnej sekcii predviedli divadelnú scénku vo francúzskom jazyku

 

Od svojho vzniku bilingválna slovensko-francúzska sekcia na Gymnáziu Ľ. Štúra vychovala 195 absolventov. Do roku 2010 slovensko-francúzska bilingválna sekcia prebiehala formou 8-ročného štúdia. Po tomto roku sa aj GĽŠ pridalo k bilingválnym gymnáziám v Košiciach, Banskej Bystrici a Bratislave a spustilo výučbu v jednotnej 5-ročnej forme. Okrem samotného osvojenia si francúzskeho jazyka sa študenti bilingválnej sekcie vo francúzskom jazyku učia aj matematiku, fyziku, chémiu a biológiu.