Prijímacie pohovory 2021

V školskom roku 2021/2022 otvoríme jednu triedu 5-ročného štúdia (počet žiakov 30) pre žiakov, ktorí končia 8. alebo 9. ročník ZŠ (prípadne kvartu na osemročnom gymnáziu)

 

Zameranie triedy - bilingválne štúdium – slovenský a francúzsky jazyk

(prvý ročník je zameraný na dokonalé osvojenie si francúzskeho jazyka, od druhého ročníka sa matematika, fyzika a chémia vyučujú po francúzsky, biológia od tretieho ročníka)

 

Prijímacie skúšky

 

Uchádzač sa prihlasuje na štúdium písomne – prihláškou prostredníctvom Základnej školy, prihlášku je potrebné poslať do 28. februára 2021

 

Termín prijímacích skúšok: 25. marca 2021 (štvrtok) o 9,00

 

Prijímacia skúška je robená formou písomného testu na overenie schopností žiakov študovať v cudzom jazyku. Znalosť žiadneho cudzieho jazyka nie je podmienkou prijatia.

 

Kritéria prijatia zverejní riaditeľ školy na vývesnej tabuli pred školou a na internete do 1. februára 2021.